Każy projekt opieki nad dziećmi, nauczycielski, ochrony przyrody lub medyczny ma swój unikatowy plan zarządzania. Te plany są skupione wokół celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju. 

Plany zarządzania są jednym ze sposobów, by upewnić się, że krótkoterminowe projekty wolontariatu przyczyniają się do osiągnięcia znaczących, długoterminowych celów. Wyróżniają nas one jako organizację, która pragnie być pewna, że jej wolontariusze pracują na rzecz szerszego zestawu celów.

Planujemy, monitorujemy i oceniamy wszystkie nasze projekty w ścisłej konsultacji z lokalnymi społecznościami, przeprowadzając regularne oceny pod kątem wpływu, jaki mają na otoczenie. To oznacza, że możesz zrobić coś istotnego, jednocześnie ucząc się i wzrastając.

Praca na rzecz długofalowych celów

Każdy plan zarządzania wytycza długofalowe cele dla poszczególnych projektów. Te cele są ściśle powiązane z naszymi nadrzędnymi celami dotyczącymi poszczególnych obszarów pracy, takich jak opieka nad dziećmi czy medycyna. Łącząc związane z danym miejscem cele i bardziej ogólne cele związane z typem projektu, kierujemy nasze wysiłki na szczególne kwestie, jednocześnie zachęcając do globalnej wymiany idei w projektach na całym świecie. 

Rozwijamy te cele, tworząc kompleksowe oszacowania potrzeb wraz z członkami lokalnej społeczności. To oznacza, że współpracujemy z lokalnymi mieszkańcami, aby ustalić, gdzie powinniśmy skupiać naszą energię i zasoby.

Korzystając z ich wiedzy, tworzymy zestaw celów, nad którymi nasi wolontariusze pracują podczas swoich projektów. Te cele sprawiają, że każdy wolontariusz może mieć swój wkład w pomoc, niezależnie od czasu, który spędza w projekcie, ponieważ wszyscy pracujemy, aby osiągnąć ten sam rezultat.

W skrócie, oto jak plany zarządzania pozwalają nam upewnić się, że nasze projekty mają konkretny efekt. One: 

  • Określają jasno cele naszych projektów 
  • Dokumentują naszą misję i cele cząstkowe, upewniając się, że są one jasne dla wszystkich osób zajmujących się projektem:
  • wolontariuszy, zespołu i partnerów 
  • Łączą twoje codzienne zadania jako wolontariusza z nadrzędnym celem 
  • Pomagają nam skupić nasze zasoby tam, gdzie są najbardziej potrzebne 
  • Zapewniają lepsze ustrukturyzowanie pracy wolontariuszy 
  • Gwarantują, że praca tysięcy wolontariuszy jest spójna i zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju 
  • Pomagają nam monitorować i ewaluować nasz wpływ
  • Cele oparte na zrównoważonym rozwoju

Misja i cele naszych planów zarządzania

Każdego dnia, akcje naszych wolontariuszy pomagają nam pracować nad naszymi celami i osiągać naszą misję, aby zmienić świat na lepsze. Aby to lepiej zrozumieć, przeczytaj przykłady poniżej.

Przykład 1: Misja naszego projektu opieki nad dziećmi

Misją naszego projektu opieki nad dziećmi jest zapewnienie zrównoważonego wsparcia edukacyjnego, opieki i ochrony nieuprzywilejowanym dzieciom i wrażliwym grupom, aby wesprzeć ich fizyczny, społeczny, emocjonalny i poznawczy rozwój. 

Jako przykład tego jak pracujemy na rzecz tej misji, jednym z celów naszego projektu opieki nad dziećmi w Belize jest poprawienie poziomu alfabetyzmu w lokalnych społecznościach. Aby to osiągnąć, pracowaliśmy wraz z lokalnym programem na rzecz alfabetyzacji, który skupia się na uczeniu dzieci pisania i czytania po angielsku.

Wolontariusze w naszym projekcie opieki nad dziećmi w Belize biorą udział w lekcjach czytania i pisania, gdzie pracują wraz z uczniami zmagającymi się z tematem. Monitorują również postęp dzieci, tak więc możemy ocenić, w jakim obszarze dane dziecko potrzebuje dodatkowej pomocy. Te zadania przesuwają nas bliżej celu poprawy alfabetyzmu, co, z kolei, przełoży się na pozytywną zmianę w społecznościach w Belize. 

Przykład 2: Misja naszego projektu medycznego 

Misją naszego projektu medycznego jest umożliwienie wymiany wiedzy medycznej i lepsze zrozumienie globalnych praktyk służących ochronie zdrowia.

W wielu krajach, w których pracujemy, zapewniamy także podstawowe usługi ochrony zdrowia i podnosimy świadomość krytycznych kwestii związanych z ochroną zdrowia i chorobami. To wzmacnia lokalne społeczności, poprawia jakość życia, i otwiera drzwi do zapobiegania i leczenia chorób.

Jako przykład, w jaki sposób pracujemy na rzecz tej misji, jednym z celów naszego stażu medycznego w Kenii jest zachęcanie do dzielenia się wiedzą oraz promowanie zrozumienia praktyk medycznych. W tym projekcie, stażyści medyczni podglądają pracę lekarzy w szpitalach, zyskują praktyczne umiejętności podczas warsztatów medycznych oraz poprawiają dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej dla mniej uprzywilejowanych grup, pomagając podczas wypraw medycznych. 

Codzienne obowiązki stażystów pozwalają nam zbliżyć się do celu polegającego na dzieleniu się wiedzą na temat medycyny i tego, w jaki sposób jest ona praktykowana na całym świecie. Podczas gdy zbliżamy się do tego celu, jednocześnie realizujemy nasz projekt i misję organizacji.

Nasza baza globalnego wpływu

Aby pomóc nam osiągnąć nasze cele w każdym projekcie opieki nad dziećmi, nauczycielskim, ochrony przyrody lub medycznym, używamy naszej rewolucyjnej bazy globalnego wpływu.  Ta bezpieczna, anonimowa baza danych to inicjatywa Projects Abroad, wymyślona, stworzona i prowadzona całkowicie przez członków naszego zespołu i wolontariuszy. Korzystamy z niej, aby zidentyfikować specyficzne obszary potrzeb, śledzić rozwój dzieci i dorosłych, z którymi pracujemy, i monitorować ogólny postęp w każdym projekcie. 

Każde miejsce pracy jest oszacowywane przez zespół i wolontariuszy pod kątem celów, w kierunku których musimy działać. Jak już wiemy co musimy zrobić, ustalamy specjalistyczne checklisty i profile w naszej bazie danych i rozpoczynamy pracę nad tymi celami. W ten sposób kolejni wolontariusze uzupełniają pracę poprzednich i przyczyniają się do wywarcia długofalowego wpływu. 

Każdy wolontariusz ma dostęp do bazy danych po rozpoczęciu projektu. Dostęp ten jest zabierany, kiedy wolontariusz kończy projekt i wraca do domu. 

Dzięki naszym planom zarządzania i bazie globalnego wpływu, upewniamy się, że jesteś częścią projektu, który jest wartościowy i dopasowany do społeczności, w których pracujemy. To oznacza, że masz szansę przyczynić się do długofalowego wpływu i odkryć swój prawdziwy potencjał.

Nasze akredytacje