Ogólne warunki udziału w programach Projects Abroad

Ogólne Warunki Udziału

Godziny pracy i dyspozycyjność

 1. Z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa w punktach 2 i 3 poniżej, w programach Projects Abroad obowiązuje elastyczny czas pracy.
 2. Uczestnik programu z dziedziny „Edukacja” jest zobowiązany do pracy w maksymalnym przeciętnym wymiarze osiemnastu godzin dydaktycznych przez cały okres udziału w programie. Maksymalny tygodniowy wymiar pracy to dwadzieścia cztery godziny. W pozostałych programach Projects Abroad wymiar pracy obejmuje zwykłe godziny urzędowe, przy czym mogą się one różnić w zależności od programu. Godziny te (w obu przypadkach) będą rozłożone na sześć dni roboczych w tygodniu.
 3. Uczestnikowi programu w czasie całego czasu trwania programu przysługuje urlop w wymiarze 2 (dwóch) tygodni w trakcie trwania każdych 12 (dwunastu) tygodni programu. Jeżeli to możliwe, urlop powinien być wykorzystany pod koniec trwania programu. W przypadku programów trwających krócej niż 12 (dwanaście) tygodni, urlop nie przysługuje.

Zakwaterowanie i wyżywienie

 1. Project Abroad zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie w okresie trwania programu.
 2. W przypadku korzystania z zakwaterowania zapewnionego przez Projects Abroad przez okres przysługującego urlopu, wyżywienie i zakwaterowanie będą zapewnione nieodpłatnie. Postanowienie to nie ma zastosowania w przypadku innych okoliczności.
 3. Istnieje możliwość przedłużenia urlopu ponad przysługujący wymiar po uprzednim poinformowaniu Projects Abroad o tym fakcie. W czasie wydłużonego urlopu Projects Abroad nie odpowiada za zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia.
 4. Zespół Projects Abroad jest odpowiedzialny za uzyskanie zezwoleń oraz rejestrację uczestnika programu na komisariacie policji oraz w organach imigracyjnych w celu umożliwienia pobytu w miejscu zakwaterowania podczas trwania programu. Warunkiem uzyskania zezwolenia jest zakaz zapraszania gości (miejscowych oraz cudzoziemców) na nocleg bez wcześniejszej akceptacji odpowiednich władz. Niestosowanie się do tej zasady będzie rozstrzygane zgodnie z postanowieniami punktu „Skargi i postępowanie dyscyplinarne”, o których mowa poniżej.

Ubezpieczenie

 1. Ubezpieczenie świadczone przez firmę Endsleigh Insurance Services Ltd. Za pośrednictwem Projects Abroad obowiązuje od momentu otrzymania wpłaty za fakturę wystawioną przez Projects Abroad. Ubezpieczenie nie obowiązuje podczas urlopu, z zastrzeżeniem czasu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej.
 2. Uczestnicy w wieku sześćdziesięciu sześciu lat i starsi w dacie wyjazdu są obowiązani posiadać własne ubezpieczenie podróżne i medyczne, ze względu na to, iż ubezpieczyciel współpracujący z Projects Abroad nie zapewnia ubezpieczenia dla osób z tej grupy wiekowej.

Skargi i postępowanie dyscyplinarne

 1. Projects Abroad dołoży wszelkich starań, aby uczestnicy programów mieli zagwarantowane bezpieczeństwo oraz zapewni uczestnikom wszelką możliwą pomoc w trudnych sytuacjach lub wypadkach. Niemniej, w sytuacji, gdy uczestnik programu nie będzie zadowolony z obsługi świadczonej przez pracowników Projects Abroad, zastosowanie znajdzie poniższa procedura składania formalnych skarg, a nadto – na wypadek nieprzestrzegania niniejszych Warunków przez uczestnika programu – będą stosowane poniższe zasady postępowania dyscyplinarnego, przeprowadzanego przez Projects Abroad.
 2. W przypadku zastrzeżeń i skarg odnoszących się do okresu od złożenia aplikacji do rozpoczęcia programu, prosimy o kontakt z biurem dyrektora pod numerem +44 (0) 1273 007230 w godzinach urzędowych w Wielkiej Brytanii. Zarówno problemy związane z administracją centralną, jak również problemy zaistniałe w relacjach z osobami pełniącymi funkcję „Volunteer Advisor” będą rozwiązywane tak szybko jak to będzie możliwe. Podczas trwania programu wskazane jest wykazanie się niezależnością i inicjatywą w przypadku wystąpienia problemów. Skargi i problemy dotyczące miejsca realizacji programu należy w pierwszej kolejności omówić z przełożonym w instytucji, w której realizowany jest program. Jeśli nie odniesie to skutku lub jeśli problem dotyczy zakwaterowania, należy zwrócić się do Starszego Organizatora (Senior Organiser) w kraju odbywania programu, lub do jednego z jego/jej asystentów. Wszelkie skargi, które dotrą do naszego biura i problemy, o których zostaniemy powiadomieni (także skargi przedstawione naszym pracownikom w miejscu odbywania programu) będą ewidencjonowane, po czym poszczególne problemy zostaną omówione i odpowiednio rozwiązywane. W przypadku jeśli zaproponowane rozwiązania okażą się w dalszym ciągu niezadowalające, prosimy o telefoniczny kontakt z biurem dyrektora pod numerem: +44 (0) 1273 007230.
 3. Projects Abroad dokłada wszelkich zasadnych starań aby rozwiązać zaistniałe problemy dyscyplinarne i zapobiec ich eskalacji. Niemniej jednak Projects Abroad zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych kroków w przypadku zachowań uczestnika programu, które mogłoby urazić gospodarzy, uczniów, nauczycieli, kierownictwo, czy innych współpracowników. Takie zachowanie to np. awanturnictwo, nadużywanie alkoholu, niestawianie się w pracy, opuszczanie pracy bez stosownego usprawiedliwienia, bądź nieuzasadniona niemożność wykonywania obowiązków, bez względu na przyczynę.
 4. Uczestnik programu zostanie poinformowany o zaistniałym problemie na piśmie, a w przypadku problemów z nawiązaniem kontaktu, powiadomienie takie zostanie doręczone na jego adres zakwaterowania. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany w przeciągu pięciu dni roboczych (lub w krótszym terminie, w przypadku spraw pilnych), zostanie wysłane kolejne powiadomienie z informacją o konieczności niezwłocznego odesłania uczestnika do kraju jeśli problem nie zostanie rozwiązany w satysfakcjonujący nas sposób w przeciągu pięciu dni roboczych (lub w krótszym terminie, w przypadku spraw pilnych). Jeśli po tym terminie uczestnik programu zdecyduje się na pozostanie w kraju przeznaczenia, Projects Abroad nie odpowiada za jego wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie ani organizację podróży. Decyzja o zawieszeniu w obowiązkach podczas trwania postępowania dyscyplinarnego uczestnika programu leży w gestii Projects Abroad. W czasie trwania programu uczestnik podlega pracownikom Projects Abroad oraz ich zagranicznym przedstawicielom.
 5. W przypadku jeśli Projects Abroad uzna, że istnieje niezgodność pomiędzy uczestnikiem programu, a rodziną gospodarzy, może nastąpić zmiana rodziny gospodarzy uczestnika. W takim przypadku może być konieczne przejściowe umieszczenie uczestnika w hostelu. Koszty zakwaterowania w hotelu pokrywa Projects Abroad. W przypadku jeśli hostel nie zapewnia wyżywienia, Project Abroad wypłaci uczestnikowi programu dietę.

Zmiany, rezygnacje, skrócenie pobytu oraz spóźnienia w płatnościach

 1. Zmiany i rezygnacje można zgłaszać telefonicznie do biura w Wielkiej Brytanii, jednak zgłoszenie należy potwierdzić na piśmie. Data zgłoszenia telefonicznego będzie wiążąca tylko w przypadku przysłania pisemnego potwierdzenia w terminie dwóch dni roboczych. Lokalne biura Projects Abroad udzielają pomocy w przypadku konieczności wymiany biletów lotniczych, lecz zespół Projects Abroad nie ma obowiązku wyręczać w tym uczestnika.
 2. Koszt przedłużenia pobytu, pod warunkiem, że nie wymaga zmian w programie, jest naliczany według stawki tygodniowej dla kraju pochodzenia wolontariusza opublikowanej na krajowej stronie internetowej obowiązującej w dacie zgłoszenia chęci przedłużenia pobytu odpowiednio do długości przedłużanego pobytu. O ile nie pociąga to za sobą konieczności innych zmian, nie przewiduje się dodatkowych opłat za przedłużenie pobytu.
 3. „Miesiąc” we wszystkich kwestiach dotyczących Projects Abroad definiuje się jako miesiąc kalendarzowy, dla przykładu (7 lutego – 6 marca).
 4. W przypadku gdy uczestnik programu przedłuża swój pobyt poza okres, który obejmuje faktura, jest zobowiązany pokryć dodatkowe dzienne koszty wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia i pomocy. Z obowiązującymi stawkami dziennymi można zapoznać się na stronie „Złóż aplikację” w sekcji „Dodatkowe informacje” w naszym serwisie internetowym: www.projects-abroad.pl/zloz-aplikacje/
 5. Opłata z tytułu zmiany wynosi zwyczajowo £75 lub €85 plus koszty poniesione przez Projects Abroad. W przypadku gdy całkowity koszt przekroczy £125 lub €150 uczestnik będzie mógł wcześniej zapoznać się z kosztorysem.
 6. Wysokość opłat z tytułu rezygnacji i skrócenia pobytu jest uzależniona od tego, w jakim terminie przed „pierwotnym terminem wyjazdu” uczestnik poinformował Projects Abroad o rezygnacji lub skróceniu pobytu. Informacja taka („Powiadomienie”), dla swej skuteczności, musi być przekazana Projects Abroad na piśmie. Pojęcie „pierwotny termin wyjazdu” odnosi się wyłącznie do „preferowanego terminu wyjazdu”, określonego w aplikacji zgłoszeniowej (wypełnianej przez uczestnika na stronie internetowej: www.projects-abroad.pl/zloz-aplikacje/). Pojęcie „pierwotny termin wyjazdu” nie odnosi się do jakichkolwiek innych terminów uzgodnionych później przez Projects Abroad z uczestnikiem. Jeśli czas trwania programu ustalony przez Projects Abroad z uczestnikiem zostanie przesunięty na późniejszy termin i w związku z tym zmieni się „pierwotny termin wyjazdu”, wysokość opłaty za uczestnictwo w programie pozostaje niezmieniona w stosunku do opłat ustalonych dla „pierwotnego terminu wyjazdu”. W wypadku, gdy uczestnik w aplikacji zgłoszeniowej określi jako „preferowany termin wyjazdu” jedynie miesiąc i rok, to przyjmuje się, że „preferowanym terminem wyjazdu” jest pierwszy dzień danego miesiąca we wskazanym roku. Opłaty z tytułu rezygnacji i skrócenia pobytu, o których mowa powyżej są następujące:
  1. w wypadku „Powiadomienia” dokonanego na 3 (trzy) lub więcej miesięcy kalendarzowych przed „pierwotnym terminem wyjazdu” opłata wynosi £65 lub €95
  2. w wypadku „Powiadomienia” dokonanego na mniej niż 3 (trzy) miesiące kalendarzowe, ale więcej niż 2 (dwa) miesiące kalendarzowe przed „pierwotnym terminem wyjazdu” opłata wynosi równowartość 1/3 łącznej opłaty za dany program
  3. w wypadku „Powiadomienia” dokonanego na mniej niż 2 (dwa) miesiące kalendarzowe, ale więcej niż 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy przed „pierwotnym terminem wyjazdu” opłata wynosi równowartość 2/3 łącznej opłaty za dany program
  4. w wypadku „Powiadomienia” dokonanego na mniej niż 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy przed „pierwotnym terminem wyjazdu” opłata wynosi równowartość pełnej łącznej opłaty za dany program.

  Wpłaty dokonane później niż 3 miesiące kalendarzowe przed „pierwotnym terminem wyjazdu”, określonym powyżej, nie podlegają zwrotom. Wyjątki pozostają w gestii Projects Abroad i muszą być uzgodnione na piśmie w czasie przełożenia terminu programu lub rezygnacji.

 7. W czasie trwania programu wszelkie zmiany pozostają w gestii Projects Abroad. Zaleca się składanie wniosków z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 8. Nie przewiduje się zwrotów całości lub części kwoty wpłaconej za uczestnictwo w programie w przypadku skrócenia pobytu przez uczestnika programu z powodu innego niż naruszenie obowiązków przez Projects Abroad. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów związanych ze skróceniem pobytu w kraju przeznaczenia, w tym kosztów repatriacji, z zastrzeżeniem roszczeń w ramach ubezpieczenia uczestnika. W gestii Projects Abroad pozostaje rozpatrzenie wniosku uczestnika o zwrot ex gratia z zaoszczędzonych środków (np. z tytułu wyżywienia oraz zakwaterowania). Projects Abroad zastrzega sobie prawo do obciążenia uczestnika kosztami administracyjnymi.
 9. Programy obejmujące 2 lub więcej miejsc przeznaczenia (kraje przeznaczenia), są traktowane jako oddzielne i niepodzielne, a powyższe postanowienia, o których mowa w punktach od 15 do 22 włącznie, mają zastosowanie tak jak do programu o jednym miejscu przeznaczenia.
 10. Wszelkie opłaty na rzecz Projects Abroad należy uregulować na trzy miesiące przed wyjazdem, gdzie „wyjazd” oznacza preferowany termin wyjazdu wskazany we wniosku zgłoszeniowym, lub każdy nowy termin uzgodniony na piśmie między uczestnikiem a Projects Abroad. Wyjątkiem od tej zasady są uzgodnione późne zmiany, dodatki oraz należne płatności w przypadku gdy wniosek zgłoszeniowy został zaakceptowany w okresie 3 miesięcy poprzedzających wyjazd (jak określono powyżej). W tym przypadku pełną opłatę należy uregulować niezwłocznie. W przypadku braku wpłaty pełnej należności w ustalonym terminie, w przypadku uczestników programu, którzy nie kwalifikują się jako wyjątki, Projects Abroad zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych opłat, co zwyczajowo oznacza minimalną dopłatę £100 lub €125. Żądanie dopłaty nie wyklucza prawa Projects Abroad do rozwiązania umowy w zawiązku z brakiem zapłaty należności.

Odpowiedzialność

 1. Wysyłając aplikację zgłoszeniową dostępną na stronie internetowej: www.projects-abroad.pl/zloz-aplikacje/ uczestnik deklaruje przystąpienie do programu Projects Abroad na własne ryzyko. Projects Abroad nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz zaniechania w realizacji programu, które pozostają poza bezpośrednią kontrolą organizatora, takich jak pracownicy linii lotniczych, przedsiębiorstw transportowych i innych. Projects Abroad nie ponosi odpowiedzialności za straty i koszty poniesione z powodu działań wojennych, zamieszek, strajków, ataków terrorystycznych, klęsk żywiołowych, bankructwa (lub podobnych) spowodowane przez niepowiązane strony trzecie. Projects Abroad nie ponosi odpowiedzialności za urazy, uszkodzenia, straty, wypadki, opóźnienia oraz inne nieprawidłowości spowodowane uszkodzeniami pojazdów i sprzętu, z wyjątkiem pojazdów i sprzętów należących do Projects Abroad oraz za zaniedbania i uchybienia osób prawnych lub fizycznych świadczących usługi, za wyjątkiem pracowników zespołu Projects Abroad.
 2. Organizatorami niektórych kursów, wycieczek, czy innych zajęć są niezależne strony trzecie. Projects Abroad może podjąć się rezerwacji takich kursów, wycieczek oraz innych zajęć w imieniu uczestnika, niemniej jednak nie jest wyznaczonym agentem, czy przedstawicielem wspomnianych stron trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za ich działania.
 3. Projects Abroad zapewnia wszelką zasadą pomoc w uzyskaniu i odnawianiu wymaganych wiz oraz pozwoleń na pracę. Niemniej jednak Project Abroad nie ma wpływu na ustalenia pomiędzy osobami a władzami państwowymi.
 4. Uczestnicy programów Projects Abroad otrzymują wymagane wizy a ich pobyt w wybranym przez nich kraju jest rejestrowany na zasadzie pracy w wolontariacie. Praca zarobkowa podczas uczestniczenia w programach Projects Abroad jest nielegalna. W przypadku stwierdzenia pracy zarobkowej, odpowiednie władze mogą podjąć czynności przeciwko uczestnikowi; podjęcie pracy zarobkowej stanowi również przedmiot postępowania dyscyplinarnego, o którym mowa w punktach 11 i 13 powyżej.
 5. Projects Abroad nie odpowiada za organizowanie czasu poza godzinami pracy uczestnika (punkt 2 powyżej). Ubezpieczenie pokrywa okres trwania programu łącznie z czasem wolnym (punkt 3 powyżej). Z zastrzeżeniem ewentualnego dodatkowego ubezpieczenia „w czasie wolnym”, oraz swoich zobowiązań w związku z organizacją podróży uczestnika, Projects Abroad nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestnika poza okresem trwania programu. Za bagaż i rzeczy osobiste przez cały pobyt odpowiedzialny jest wyłącznie uczestnik.
 6. Świadczone usługi oraz zakwaterowanie podlegają miejscowym prawom w kraju pobytu. Projects Abroad zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w uzgodnionym planie podróży wedle uznania oraz w dowolnym czasie, biorąc pod uwagę zaistniałe warunki oraz bezpieczeństwo uczestnika. Projects Abroad zastrzega sobie również prawo do wycofania z programu bez zapłaty kary.
 7. Nie ograniczając praw, o których mowa w punkcie 25 powyżej, w przypadku jeśli Projects Abroad otrzyma informację od Foreign and Commonwealth Office – (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) lub w przypadku uczestników pochodzących spoza Wielkiej Brytanii – od właściwego ministerstwa spraw zagranicznych, że dany uczestnik nie powinien wjeżdżać lub pozostać w kraju, do którego został skierowany, Projects Abroad zobowiązuje się zapewnić danemu uczestnikowi udział w programie w najbliższym możliwym i odpowiednim dla wybranego uprzednio programu kraju przeznaczenia.
 8. Projects Abroad zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia danej osoby jako uczestnika, lub zażądania od uczestnika wycofania się, w dowolnym czasie, w przypadku gdy w opinii upoważnionego przedstawiciela Project Abroad jest to konieczne ze względu na stan zdrowia, bezpieczeństwo i dobro programu lub uczestników programu. W takim przypadku Projects Abroad nie ponosi odpowiedzialności za kary pieniężne z tytułu anulowania zakupionych biletów lotniczych nie podlegających zwrotowi, lub inne koszty poniesione przez uczestnika.
 9. Terminy, harmonogram, szczegóły programu i koszty są podane w dobrej wierze, w oparciu o informacje dostępne i obowiązujące w danym czasie i podlegają zmianom i korektom w przypadku zmian okoliczności. W wypadku jeśli Projects Abroad nie jest w stanie zapewnić uczestnikowi uczestnictwa w odpowiednim wnioskowanym programie, innym niż programy edukacyjne, może zaoferować udział w programach edukacyjnych, bądź w innych lub zaoferować zwrot różnicy pomiędzy zapłaconą kwotą za udział w programie a opłatą za udział w programie edukacyjnym lub innym w danym kraju.
 10. Prawo właściwe i jurysdykcja – prawem właściwym dla interpretacji postanowień niniejszej umowy pomiędzy stronami jest prawo angielskie. Sądami właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z postanowień niniejszej umowy lub w związku z nimi są wyłącznie sądy Anglii i Walii.
 11. Dane uczestników programów wsazane w formularzu aplikacyjnym mogą być udostepnione organizacjom partnerskim Projects Abroad Ltd, a także lokalnym oddziałom Projects Abroad na całym świecie. Dane uczestników nie będą wykorzystuwane do celów marketingowych, nie będę również sprzedawane ani udostępniane w żadnej innej formie firmom zewnętrznym.
   

1 marca 2015

Nasze akredytacje